Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van coolmobility GmbH (B t/m C)

  • 1 Toepassingsgebied

(1) Onze volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en ons gesloten overeenkomsten voor de levering van goederen. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

(2) In de contracten worden alle tussen de koper en ons gemaakte afspraken voor de uitvoering van de koopcontracten schriftelijk vastgelegd.

§ 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 

(1) De koper moet zich in onze winkel registreren voordat hij een bestelling plaatst.

(2) Een bestelling van de koper die geldt als een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst kunnen wij binnen twee weken door verzending van een orderbevestiging of door verzending van de bestelde producten binnen dezelfde termijn aanvaarden. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

(3) Elke koper die een consument is, kan, in overeenstemming met de bepalingen van het speciale annulerings- en retourbeleid, het koopcontract annuleren en de goederen terugsturen. Deze wordt samen met de orderbevestiging naar de koper gestuurd.

  • 3 Betalingsvoorwaarden

(1) Onze prijzen gelden af ​​magazijn in Duitsland zonder verpakking en zonder andere kosten, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. Wettelijke belasting over de toegevoegde waarde is inbegrepen in onze prijzen. Wij zullen dit op de dag van facturering separaat op de factuur aangeven tegen het wettelijk tarief.

(2) We bieden de volgende betaalmethoden aan: PayPal, creditcard (VISA, Mastercard, American Express, Maestro), SOFORT, EPS, ideal, Bancontact, Google Pay, Apple Pay. Eventuele kosten van een geldtransactie moet u zelf dragen.

(3) Transport-/verzendkosten (inclusief btw)

Verzending binnen Duitsland:
Gratis verzending vanaf 59,00 € waarde van goederen
4,95 € vast tarief tot 58,99 € waarde van goederen

Verzending naar EU-landen:
Forfaitaire verzendkosten: € 9,95 tot een waarde van € 199,00
Vanaf een goederenwaarde van € 200,00 € 49,95

  • 4 Levering en uitvoeringstijd

Tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding, vindt de levering van de goederen in het binnenland (Duitsland) normaal plaats binnen 5 - 7 dagen, voor buitenlandse leveringen normaal tussen 10 - 14 dagen na het sluiten van het contract (met overeengekomen vooruitbetaling na het tijdstip van uw betalingsinstructie). Momenteel kunnen er vertragingen zijn in de levering als gevolg van het hoge ordervolume en personeelstekorten als gevolg van de coronapandemie.

Mee dat u op zon- en feestdagen geen kennisgeving wordt gedaan.

Heeft u punten met verschillende levertijden besteld, zullen we de goederen verzenden in een gemeenschappelijke missie, als we geen afspraken met u gemaakt. De levertijd is vastgesteld in dit geval volgens het artikel met de langste levertijd u heeft besteld.

Voor het verzamelen zullen wij u op de hoogte via e-mail over de beschikbaarheid van de goederen en de pick-up opties. In dit geval zal er geen verzendkosten berekend.

  • 5 Risico-overdracht - verzending / verpakking

De verzending van de goederen is niet verzekerd op risico van de koper. Wij zullen trachten rekening te houden met de wensen en belangen van de koper met betrekking tot het soort zending. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de koper. Het risico van bederf of onopzettelijk verlies - indien de klant een consument is - gaat over op de klant bij levering aan de klant of indien de klant in gebreke is met de aanvaarding.

 

  • 6 Garantie en aansprakelijkheid

 

(1) Voor zover er sprake is van een gebrek in de goederen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zijn wij verplicht tot nakoming achteraf, met uitsluiting van het recht van de koper om zich terug te trekken uit het contract of om de koopprijs te verlagen, tenzij we verplicht zijn om nakoming achteraf te weigeren aan de wettelijke bepalingen toekomen. De koper dient ons een redelijke termijn te gunnen voor aanvullende prestatie. Naar keuze van de koper kan aanvullende prestatie worden verricht door het gebrek op te heffen of door nieuwe goederen te leveren. Bij het verhelpen van een defect dragen wij de noodzakelijke kosten. Als de aanvullende prestatie is mislukt, kan de koper ervoor kiezen om een ​​verlaging van de koopprijs te vragen of de overeenkomst te ontbinden. Schadeclaims wegens duidelijke materiële gebreken van de geleverde goederen zijn uitgesloten, indien de klant het gebrek niet binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen meldt. Normale slijtage rechtvaardigt geen aanspraak op garantie.

(2) De wettelijke garantieperiode is twee jaar vanaf levering.

(3) Wij zijn volledig aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid op grond van een nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor schade gedekt door aansprakelijkheid onder de Wet productaansprakelijkheid. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die is gebaseerd op opzettelijke of grove nalatigheid van contractbreuk, evenals op kwaadwilligheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordiger of onze plaatsvervangende agenten, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, tenzij wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld.

 

  • 7 eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen die wij nu of in de toekomst op de koper toekomen, zijn voldaan. In geval van contractbreuk door de koper, b.v. B. Bij wanbetaling hebben wij het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen na het stellen van een redelijke termijn. Als we de goederen onder eigendomsvoorbehoud terugnemen of als we beslag leggen op de goederen onder eigendomsvoorbehoud, is dit een terugtrekking uit het contract. Wij hebben het recht om na terugname over de voorbehouden goederen te beschikken. De opbrengst van de vervreemding dient na aftrek van een passend bedrag voor de verwijderingskosten te worden verrekend met de door de koper aan ons verschuldigde bedragen.

(2) Als derden toegang krijgen tot de voorbehoudsgoederen, in het bijzonder beslagleggingen, wordt de koper op de hoogte gebracht van ons eigendom en ons onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat we onze eigendomsrechten kunnen afdwingen. Indien de derde de in dit verband gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten niet aan ons kan vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.

  • 8 Plaats van uitvoering, toepasselijk recht, andere

(1) Plaats van uitvoering voor leveringen uit de tussen ons gesloten verkoopovereenkomsten is Bielefeld.

(2) De relaties tussen de contractpartijen worden uitsluitend beheerst door het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende recht. De toepassing van de uniforme wet op de internationale koop van roerende zaken en de wet op het sluiten van internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken is uitgesloten.

(3) Indien een of meer van deze bepalingen onwerkzaam of onuitvoerbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.