Voorwaarden

Algemene voorwaarden van coolmobility GmbH (B t/m C)

§ 1 scope

 1. Onze volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de koper en ons gesloten overeenkomsten voor de levering van goederen. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle afspraken die tussen de koper en ons worden gemaakt voor de uitvoering van de koopovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd in de overeenkomsten.

§ 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koper moet zich in onze winkel registreren voordat hij een bestelling plaatst.
 2. Wij kunnen de bestelling van de koper, die kwalificeert als een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst, binnen twee weken accepteren door het sturen van een orderbevestiging of door de bestelde producten binnen dezelfde termijn te verzenden. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.
 3. Elke koper die een consument is, kan, volgens de bepalingen van het speciale annulerings- en retourbeleid, het koopcontract annuleren en de goederen retourneren. Deze wordt samen met de orderbevestiging naar de koper gestuurd.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

 1. Onze prijzen gelden af ​​magazijn Duitsland zonder verpakking en zonder andere kosten, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW. Deze zullen wij op de dag van facturering separaat op de factuur vermelden tegen het wettelijk tarief.
 2. Wij bieden de volgende betaalmethoden aan: PayPal, creditcard (VISA, Mastercard, American Express, Maestro), SOFORT, EPS, ideal, Bancontact, Google Pay, Apple Pay.
  Eventuele kosten van een geldtransactie zijn voor uw rekening.

§ 4 Transport-/verzendkosten (inclusief wettelijke btw)

Verzending binnen Duitsland:
Gratis verzending bij minimale besteding vanaf 59,00 € op de totale bestelling
Vast tarief van 4,95 € bij besteding tot 58,99 € op de totale bestelling

Verzending naar EU-landen:
Verzendkosten: vast bedrag van: € 9,95 op bestellingen met een totale waarde tot € 199,00
Vanaf een goederenwaarde van €200,00 €24,95

§ 5 Lever- en servicetijd

Tenzij anders vermeld in de betreffende aanbieding, vindt de levering van de goederen binnen Duitsland normaal plaats binnen 5 - 7 dagen. Voor buitenlandse leveringen, waaronder leveringen naar Nederland, België en Luxemburg, vindt levering normaal tussen 10 - 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en ontvangst van de betaling. Momenteel kunnen er vertragingen zijn in de levering als gevolg van het hoge ordervolume en personeelstekorten veroorzaakt door de coronapandemie.

Er vindt geen levering plaats op zon- en feestdagen.

Heeft u artikelen met verschillende levertijden besteld, dan zullen alle artikelen gezamenlijk verzonden worden, voor zover er geen specifieke afspraken met u gemaakt zijn. De levertijd wordt bepaald door het door u bestelde artikel met de langste levertijd.

Indien u kiest voor het ophalen van de goederen bij ons magazijn, zullen we u per e-mail informeren over de beschikbaarheid van de goederen en de ophaalopties. In dit geval zullen er geen verzendkosten berekend.

§ 6 Risico-overgang – Verzending/Verpakking

De verzending van de goederen is niet verzekerd op risico van de koper. Wij zullen trachten rekening te houden met de wensen en belangen van de koper met betrekking tot het soort zending. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de koper. Het risico van bederf of onopzettelijk verlies - indien de klant een consument is - gaat over op de klant bij levering aan de klant of indien de klant in gebreke is met de aanvaarding.

 § 7 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor zover er een gebrek is in de goederen waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zijn wij verplicht tot nakoming achteraf, met uitsluiting van het recht van de koper om het contract te ontbinden of de koopprijs te verlagen, tenzij wij het recht hebben om de nakoming achteraf te weigeren op grond van wettelijke voorschriften. De koper dient ons een redelijke termijn te gunnen voor aanvullende prestatie. De aanvullende prestatie kan geschieden door het verhelpen van het gebrek of door levering van nieuwe goederen, naar keuze van de koper. In het geval dat een defect wordt verholpen, zullen wij de nodige kosten dragen. Als de aanvullende prestatie is mislukt, kan de koper ervoor kiezen om een ​​vermindering van de koopprijs te eisen of de overeenkomst te ontbinden. Schadeclaims wegens duidelijke materiële gebreken van de geleverde goederen zijn uitgesloten, indien de klant het gebrek niet binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen meldt. Normale slijtage rechtvaardigt geen aanspraak op garantie.
 2. De wettelijke garantietermijn bedraagt ​​twee jaar vanaf levering.
 3. Wij zijn volledig aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schade aan leven, lichaam en gezondheid die is gebaseerd op een nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor schade die wordt gedekt door aansprakelijkheid onder de Wet productaansprakelijkheid. Voor schade die niet onder zin 1 valt en die is gebaseerd op opzettelijke of grove nalatige contractbreuken, evenals op frauduleuze bedoelingen van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. In dit geval is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade, voor zover wij, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld.

 § 8 eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle vorderingen die wij nu of in de toekomst op de koper toekomen, zijn voldaan. In geval van contractbreuk door de koper, b.v. B. Bij wanbetaling hebben wij het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen na het stellen van een redelijke termijn. Als we de gereserveerde goederen terugnemen of beslag leggen op de gereserveerde goederen, is dit een terugtrekking uit het contract. Wij hebben het recht om de gereserveerde goederen na terugname te gebruiken. Na aftrek van een passend bedrag voor de exploitatiekosten, worden de opbrengsten van de exploitatie verrekend met de door de koper aan ons verschuldigde bedragen.
 2. Indien derden toegang krijgen tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, in het bijzonder beslagleggingen, wordt de koper op de hoogte gesteld van onze eigendom en zullen wij onmiddellijk worden geïnformeerd, zodat we onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen. Indien de derde niet in staat is om ons de in dit verband gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk.

§ 9 Plaats van uitvoering, Toepasselijk recht, Diversen

 1. Plaats van uitvoering voor leveringen uit de tussen ons gesloten verkoopovereenkomsten is Bielefeld.
 2. De relaties tussen de contractpartijen worden uitsluitend beheerst door het recht dat van toepassing is in de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van de uniforme wet op de internationale koop van roerende zaken en de wet op het sluiten van internationale koopovereenkomsten voor roerende zaken is uitgesloten.
 3. Indien een of meer van deze bepalingen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.